Privadesa

Protecció de dades:
Les dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça de correu electrònic), sol·licitades en el formulari d’aquest blog, s’integren en un fitxer propietat de Sushi & Cake, d’acord amb la legislació o la normativa vigent. L’enviament d’aquest formulari pressuposa l’acceptació de les condicions de la política de privacitat de dades de caràcter personal que s’exposen a continuació.

Sushi & Cake garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades. El propietari utilitzarà aquestes dades exclusivament per respondre a la petició de contacte i mantenir informat per mitjans electrònics sobre questions relatives al restaurant Sushi & Cake. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Respecte l’exercici d’aquests drets:

• Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té Sushi & Cake.
• Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada
• Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada
• Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
• Es requereix enviar un correu electrònic a info@sushiandcake.com, adjuntant una còpia del DNI.
• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica
• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.